rozšířené vyhledávání
Instagram

Překlad (translations)

Chateau Šanov
Chateau Šanov

GDPR a VOP

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tímto uděluji společnosti Lions školící středisko  s.r.o., se sídlem Nová 101, Kyšice, PSČ 273 51, IČO: 28510046, HOTEL CHATEAU ŠANOV, zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp.zn. C 146823 ode dne 22. 12. 2008, jako správce osobních údajů (dále jen „Chateau Šanov“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: emailová adresa a případně dalších informací, které o mně HOTEL CHATEAU ŠANOV získal, a bude je využívat tak, aby své marketingové aktivity uvedené níže mohla lépe zacílit mým potřebám, za účelem: oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách, akcích, soutěžích, odebírání novinek a zasílání přání k svátkům.

Souhlas je udělen na dobu 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese: recepce@hotel-sanov.cz  nebo písemně na adrese společnosti Chateau Šanov, Šanov 250, 270 31. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Informace o zpracování osobních údajů

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.

Ke zpracování dochází v rámci této činnosti:
Realizace marketingových aktivit

Účel zpracování:
Oslovování s nabídkou produktů a služeb, včetně informování o produktech, službách

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje jsou použity pro informování o produktech a službách společnosti

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje, kontaktní údaje, popisné údaje

Doba zpracování a archivace:
5 let od udělení souhlasu.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází. Ostatní informace Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu.

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
 • Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.
 • Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.
 • Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.
 • Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.
 • Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.
 • Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.
 • Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.
Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností Lions školící středisko s.r.o, hotel CHATEAU ŠANOV ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

Elektronicky na adrese: recepce@hotel-sanov.cz
Písemně na adrese: Chateau Šanov, Šanov 250, 270 31

Při nesouhlasu se zpracováním svých osobních údajů můžete podat stížnost rovněž u:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7

Telefon: +420 234 665 111
http://www.uoou.cz/ 

Obchodní podmínky

Uvedené stornovací podmínky se vztahují na uzavřené smlouvy o ubytování uzavřené v souladu s ust. § 2326 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s firmou LIONS - školící středisko Nesuchyně, s.r.o. , sídlo: Nová 101, Kyšice, 273 51, IČO: 285 100 46 provozující CHATEAU ŠANOV jakožto poskytovatelem ubytování – ubytovatelem, a objednatelem ubytovacích a dalších služeb.

Storno podmínky jsou platné od 1. ledna 2020.

Všeobecné informace

1. Storno podmínkami se řídí zrušení rezervace objednatelem objednaných či rezervovaných ubytovacích služeb v ubytovacím zařízení, přičemž rezervovanou ubytovací službou či rezervovaným ubytováním se rozumí veškeré objednatelem objednané ubytovací a další služby nabízené ubytovatelem v rozsahu jím provedené závazné rezervace a objednávky.

2. Stornem se rozumí zrušení rezervace ubytování či ubytovací služby učiněné objednatelem v ubytovacím zařízení při současném zaplacení storno poplatku ve výši a za podmínek stanovených těmito storno podmínkami.

 3. Vyžaduje-li ubytovatel zálohu na rezervované ubytovací služby, není tato záloha storno poplatkem v případě zrušení rezervace objednatelem, avšak ubytovatel je oprávněn tuto zálohu jednostranně započíst vůči storno poplatku. V případě, že je výše zálohy vyšší než storno poplatek, vrátí zbývající část zálohy ubytovatel objednateli. V případě nezaplacení zálohy, ze které by bylo možné storno poplatky odečíst, má ubytovatel právo zaslat objednavateli fakturu ve výši storno poplatků.

4. Objednatel bere na vědomí, že storno poplatek je smluvní pokutou za vypovězení smlouvy o ubytování, kterou svou závaznou rezervací uzavřel. Smluvní pokuta nekompenzuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.

5. V případě předčasného ukončení ubytování ze strany objednatele bez zavinění ubytovatele, není ubytovatel povinen vrátit objednateli zaplacenou cenu ubytování ani z části. Objednatel bere na vědomí, že takto nevrácená část kupní ceny za předčasně zrušené ubytovací služby ze strany objednatele představuje nárok ubytovatele na náhradu škody dle ust. § 2330 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Výše storno poplatku je vypočítána vždy z celkové ceny rezervovaných ubytovacích služeb a dalších služeb objednaných objednatelem, a to včetně příplatků, poplatků a daně z přidané hodnoty.

Storno podmínky

 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě 21 až 7 dní před plánovaným dnem příjezdu, je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 50% z celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb),
 • dojde-li ke zrušení rezervace objednatelem ve lhůtě méně jak 7 dní před plánovaným dnem příjezdu nebo v den příjezdu (tj. nedojezdu), je ubytovatel oprávněn požadovat po objednateli storno poplatek ve výši 100% z celkové ceny pobytu (tj.ceny rezervovaných služeb včetně ubytovacích služeb),
 • v případě předčasného ukončení či přerušení pobytu nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část

Podmínky při vrácení peněz 

 •  Poskytovatel ubytovacích služeb je povinen v případě dodržení storno podmínek vrátit klientovi částku ve výši, která se řídí platnými storno podmínkami 
 •  Peněžní částka bude klientovi vrácena bankovním převodem (pokud nedojde k jiné dohodě mezi ubytovatelem a klientem)
 •  Peněžní částka bude klientovi vrácena na bankovní účet nejpozději do 14 dnů od zrušení pobytu

Mimosoudní řešení případných sporů

V případě sporu, který se spotřebiteli nepodaří vyřešit s podnikatelem přímo, může spotřebitel podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (ADR ČOI).

V případě přeshraničního sporu spotřebitel s bydlištěm v jiném státě EU s podnikatelem se sídlem v České republice mohou spotřebitelé podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu (Síť evropských spotřebitelských center)